Privacyverklaring MyrnaDral Coaching

MyrnaDral Coaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met
jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met
ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als je gebruik maakt van diensten van MyrnaDral Coaching dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die
verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of
via de mail. Denk hierbij aan:
• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• BSN
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
• E-mailadres
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Myrna Dral Coaching heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden
om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou.
Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je
persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
MyrnaDral Coaching bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling
(verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).
Delen met anderen
MyrnaDral Coaching zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan
andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar
andere instelling bij opname). MyrnaDral Coaching heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor
veilige gegevensoverdracht.

MyrnaDral Coaching zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw
gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft MyrnaDral Coaching een overeenkomst om te
zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. MyrnaDral
Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.
Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@myrnadralcoaching.nl. Er zal dan een
afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om
jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
MyrnaDral Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw
gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan
contact op met ons via 06-18396501 of via info@myrnadralcoaching.nl

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door MyrnaDral Coaching kun je contact
opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via
info@myrnadralcoaching.nl