Algemene Voorwaarden

Op deze pagina zijn de algemene voorwaarden die MyrnaDral Coaching hanteert te lezen. Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar en hier kan je naar vragen.

Definities

De volgende termen worden in de algemene voorwaarden gebruikt:

  • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.
  • Cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert.
  • Dieet: voeding op medische indicatie.
  • Dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent een dieet.
  • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en de cliënt. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van de diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetbehandeling of voedingsadvisering. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

Artikel 2. Behandeltijd

Een consult is opgebouwd uit twee onderdelen. De directe tijd en de indirecte tijd. De directe tijd bestaat uit de tijd dat je rechtstreekst aanwezig bent bij de diëtist. Onder indirecte tijd wordt de tijd verstaan die de diëtist besteedt aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is, zoals administratieve handelingen, het opstellen en uitwerken van adviezen en informatie.

Artikel 3. Afspraak afzeggen

Indien de cliënt verhinderd is om de gemaakte afspraak na te komen of de afspraak wilt annuleren, dient hij/zij de diëtist zo spoedig mogelijk op te hoogte te stellen. Dit kan telefonisch (06 18396501) of per e-mail (info@myrnadralcoaching.nl). Bij geen gehoor aan de telefoon, dient de cliënt het antwoordapparaat in te spreken of een e-mail te sturen. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met de diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht en bedraagt €15, – per 15 minuten. De rekening wordt per e-mail naar de cliënt verzonden. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Artikel 4. Privacy en kwaliteit

De diëtist gaat vertrouwelijk om met cliëntgegevens en waarborgt de privacy. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). De diëtist werkt conform deze wet. De diëtist staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. De gestelde beroepscode en geheimhoudingsplicht wordt hierbij in acht genomen.

Artikel 5. Materiaal

De diëtist ondersteunt de behandeling door middel van schriftelijke adviezen en voorlichtingsmateriaal. Het is niet toegestaan om het door de diëtist verstrekte materiaal aan derden te verstrekken, mits de cliënt hier toestemming voor heeft gekregen van de diëtist.

Artikel 6. Kosten

Na afloop van het consult ontvangt de cliënt per e-mail/post een factuur. De cliënt dient het totaal bedrag binnen 14 dagen over te maken op IBAN rekeningnummer NL48KNAB0256935939 t.n.v. M. Dral. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij de zorgverzekeraar. De diëtist staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hierdoor is het mogelijk dat de client 75-100% van een dietistisch consult vergoed krijgt van de zorgverzekeraar. De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste consult (voor screening, advisering of behandeling) en is hier zelf verantwoordelijk voor.

Artikel 7. Betalingsplicht

Declaraties voor dieetadvisering worden via VECOZO rechtstreeks ingediend bij zorgverzekeraars waar diëtist een contract mee heeft, tot het maximaal gecontracteerde aantal uren per jaar. Bij het ontbreken van een contract, dan wel bij overschrijding van het maximaal gecontracteerde aantal behandeluren, ontvangt de cliënt een rekening die hij dient te voldoen aan de diëtist. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij de patiënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.

De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan op IBAN rekeningnummer NL48KNAB0256935939 t.n.v. M. Dral. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, zal de diëtist de cliënt een eerste betalingsherinnering versturen zonder extra kosten. Bij een tweede betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogt met €5,- en de derde betalingsherinnering met €10,-. Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de diëtist verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De diëtist werkt resultaatgericht en streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit, zonder dat resultaat te garanderen. De adviezen die door de diëtist gegeven worden, worden met zorg gegeven. Desondanks is de diëtist niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit of verband houden met het opvolgen van de door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de diëtist. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar gezondheids- en voedingssituatie verband heeft.

Artikel 9. Klachten

Indien een cliënt ontevreden is over de behandeling zal hij/zij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen. De klacht zal serieus genomen worden en er wordt geadviseerd om hierover een aparte afspraak te maken. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161 3800 BD Amersfoort.

Telefoon

06 183 96 501

Email

info@myrnadralcoaching.nl

Adres

Industrieweg 16, 1521 NC Wormerveer